مراکز توانبخشی زاهدان

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز توانبخشی یکتا زاهدان خصوصی خ خیام ساختمان پزشکی تهران ط دوم
مرکز گفتار درمانی تهمینه سلملیان زاهدان خصوصی امیرالمومنین 12 بالای ازمایشگاه سینا
مرکز گفتار درمانی سید محمد جواد موسوی زاهدان خصوصی خ امام خمینی مجتمع خاور
مرکز توانبخشی علی اکبر دهقان پور ا زاهدان خصوصی خ مصطفی خمینی حد فاصل امیر المومنین و شریعتی
مرکز گفتاردرمانی تهمینه سلملیان زاهدان خصوصی امیر المومنین 12 بالای ازمایشگاه
مرکز گفتاردرمانی سید محمد جواد موسوی زاهدان خصوصی خ امام خمینی مجتمع خاور