مراکز توانبخشی شبستر

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز گفتاردرمانی سحر شبستر خصوصی بلوار بسیج. جنب اداره بهزیستی. ساختمان میرعلیزاده. طبقه اول