مراکز توانبخشی رفسنجان

نام مرکز شهر نوع آدرس
کلینیک کاردرمانی توان افزا رفسنجان خصوصی بلوار مطهری خیابان شهید وجدانی.جنب پلیس +۱۰ طبقه دوم