مراکز توانبخشی مبارکه

نام مرکز شهر نوع آدرس
فیزیوتراپی مهر مبارکه خصوصی نبش خیابان مشتاق