جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امدادی شهید کامیاب - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان امدادی شهید کامیاب
  آدرس: مشهد، فدائیان اسلام
 تلفن تماس:
05138026338
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد