جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان ابن سینا - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان ابن سینا
  آدرس: مشهد، حر عاملی
 تلفن تماس:
05137002337
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد