داروخانه های جویبار

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
انارمرز مرکز بهداشتی درمانی جویبار روستای انارمرز
بیزکی مرکز بهداشتی درمانی جویبار روستای بیزکی
بیمارستان حاج عزیزی بیمارستانی جویبار خیابان امام
دکتر شیرزاد روزانه جویبار روستای لاریم- روبروی بانک صادرات
سروکلا مرکز بهداشتی درمانی جویبار روستای سروکلا
طالش محله مرکز بهداشتی درمانی جویبار روستای طالش محله
لاریم مرکز بهداشتی درمانی جویبار روستای لاریم -جنب پل سیاهرود
کوهی خیل مرکز بهداشتی درمانی جویبار شهر کوهی خیل -روبروی پمپ بنزین موسوی
دکتر هنری شبانه روزی جویبار شهر جویبار- خیابان امام– جنب آموزش و پرورش
دکتر غفاری روزانه جویبار شهر جویبار- خیابان امام- میدان امام- جنب بانک ملت
مرادی (حقیقت نو) روزانه جویبار شهر جویبار- - خیابان شریعتی
دکتر رضایی روزانه جویبار شهر جویبار – خیابان امام- جنب بیمارستان عزیزی
دکتر گل محمدزاده روزانه جویبار شهر جویبار- خیابان امام – جنب آموزش و پرورش
دکتر اسماعیلی روزانه جویبار شهر جویبار- کلاگر محله- میدان امام حسین
دکتر ابوترابی روزانه جویبار شهر جویبار- میدان امام- خیابان سپاه- داخل درمانگاه سپاه
دکتر صالحی فر روزانه جویبار شهر جویبار- میدان کشتی- جنب پاساژ چهل ستون
یک روستائی مرکز بهداشتی درمانی جویبار شهر جویبار- خیابان بحرخزر-جنب آموزشگاه بهورزی