داروخانه های دهدشت

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
تامین اجتماعی روزانه دهدشت خیابان امام خمینی
نیک اقبالی سی سخت روزانه دهدشت خیابان خیابان سپاه - چهارراه آزمایشگاه
دکتر درخوش روزانه دهدشت خیابان سپاه
دکتر طیار زاده روزانه دهدشت خیابان سپاه
فاطمه فاضلی زاده روزانه دهدشت خیابان سپاه
بیمارستان امام خمینی شبانه روزی دهدشت خیابان سپاه پاسداران
پاستور روزانه دهدشت خیابان سپاه پاسداران
دکتر ایمانخواه شبانه روزی دهدشت خیابان سپاه پاسداران
سلامت روزانه دهدشت خیابان شزیعتی
دکتر میرزایی شبانه روزی دهدشت خیابان فردوسی جنوبی
دکتر جوادی روزانه دهدشت خیابان فردوسی شمالی