آزمایشگاه‌های زرین دشت

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی حاجی آباد زرین دشت خیابان اما زاده درمانگاه شماره دو حاجی آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهری حاجی آباد زرین دشت زرین دشت- حاجی آباد-خیابان امام زاده-جنب مدرسه شهید انصاری
مرکز بهداشتی درمانی شهری خسویه زرین دشت بخش خسویه-خیابان اصلی-پشت مرکز خدمات کشاورزی
مرکز بهداشتی درمانی شهری دبیران زرین دشت بخش دبیران- خیابان اصلی- کوچه روبروی گلزار شهدا
مرکز بهداشتی درمانی شهری شهر پیر زرین دشت بخش شهر پیر-خیابان امام-خیابان گلزار شهدا-جنب مخابرات
دکتر هیاتی زرین دشت زرین شهر