آزمایشگاه‌های تویسرکان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) تویسرکان تویسرکان - بلوار شهید بهشتی - آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر (عج)
درمانگاه اشتران تویسرکان اشتران- درمانگاه بهداشتی درمانی
درمانگاه سرکان تویسرکان سرکان- درمانگاه بهداشتی درمانی
درمانگاه فرسفج تویسرکان فرسنج- درمانگاه بهداشتی درمانی
دکتر صابونی تویسرکان تویسرکان - خیابان شهید باهنر - شمارم 34
مرکزی تویسرکان میدان فرشید- مرکز بهداشت
نوین تویسرکان خیابان شهید باهنر
درمانگاه تامین اجتماعی تویسرکان تویسرکان تویسرکان خیابان حافظ غربی کوچه رز
مرکزبهداشت فرسفج تویسرکان فرسفج مرکز بهداشت
مرکز بهداشت اشتران تویسرکان اشتران مرکز بهداشت
مرکز بهداشت مرکزی تویسر کان تویسرکان تویسرکان میدان فرشید
مهدیه تویسرکان تویسرکان خیابان باهنر کوچه مهدیه آزمایشگاه مهدیه