آزمایشگاه‌های تربت جام

نام آزمایشگاه شهر آدرس
المهدی تربت جام خیابان المهدی میدان مرکزی
دکتر قائمی تربت جام خیابان المهدی 8-
آزاده تربت جام تربت جام -روستای آزادده
خیر آباد تربت جام تربت جام - روستای خیر آباد
مرکز موسی آباد تربت جام تربت جام -موسی آباد
پاستور تربت جام تربت جام
مرکز 1 شهری تربت جام تربت جام خیابان اقبال لاهوری-مرکز بهداشت شماره یک
مرکز 3 شهری تربت جام تربت جام خیابان فرهنگیان- مرکز شماره 3 بهداشتی درمانی
مرکز صالح آباد تربت جام صالح آباد -مرکز بهداشتی درمانی
مرکز نیل آباد تربت جام نیل آباد-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز نصر آباد تربت جام نصر آباد- مرکز بهداشتی درمانی
مرکز کاریز نو تربت جام کاریز نو -مرکز بهداشتی درمانی
مرکز سمیع آباد تربت جام سمیع آباد-مرکز بهداشتی درمانی
مرکز 4شهری تربت جام تربت جام بوستان معلم-جنب مزار شهدای گمنام