آزمایشگاه‌های تربت حیدریه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز چخماق تربت حیدریه چخماق
مرکز قلعه آقا حسن تربت حیدریه روستای قلعه آقا حسن
بیمارستان تامین اجتماعی (رازی) تربت حیدریه جاده کمربندی- بلوار 22 بهمن- بیمارستان تامین اجتماعی (رازی)
بیمارستان نهم دی تربت حیدریه خیابان کاشانی - بلوار پرستار - روبروی پارک کاشانی
خیام تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی- فردوسی 56
دکتر رجب زاده تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی - فردوسی 43
دکتر ابریشمی تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی- فردوسی-کوچه شیر چهارسوق - مجتمع شفا
دکتر سلیمانی تربت حیدریه خیابان فردوسی جنوبی- فردوسی 62
مرکز بهداشتی درمانی بایگ تربت حیدریه روستای بایگ - مرکز بهداشتی درمانی بایگ
مرکز بهداشتی درمانی رباط سنگ تربت حیدریه جلگه رخ- روستای سرهنگ - مرکز بهداشتی درمانی سرهنگ
مرکز بهداشتی درمانی سرهنگ تربت حیدریه جلگه رخ- روستای سرهنگ- مرکزبهداشتی درمانی سرهنگ
مرکز بهداشتی درمانی کدکن تربت حیدریه بخش کدکن- مرکز بهداشتی درمانی کدکن
مرکز بهداشتی درمانی نسر تربت حیدریه روستای نسر