آزمایشگاه‌های طارم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهداء طارم طارم شهرستان طارم -آببر
مرکز بهداشتی درمانی روستایی تشویر طارم شهرستان طارم روستای تشویر
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چورزق طارم روستای چورزق
مرکز بهداشتی درمانی روستایی درام طارم شهرستان طارم دهستان درام
مرکز بهداشتی درمانی سانسوز طارم روستای سانسوز
مرکز بهداشتی درمانی شهری آببر طارم اببر مرکز بهداشتی درمانی اببر
مرکز بهداشتی روستایی گیلوان طارم روستای گیلوان