آزمایشگاه‌های تاکستان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ابوریحان تاکستان تاکستان-خیابان امام خمینی -روبروی شهرداری-بن بست اول
بیمارستان تاکستان تاکستان خیابان شهید رجایی – بیمارستان تأمین اجتماعی
شفا تاکستان روبروی شهرداری – پلاک 334
مرکزی تاکستان اول میدان 15 خرداد – خیابان فکوری
پارس تاکستان خیابان امام خمینی-ساختمان پزشکان توحید
بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان تاکستان تاکستان-خیابان شهیدرجایی
مرکز بهداشتی درمانی یحیی آباد تاکستان تاکستان - یحیی آباد
مرکز بهداشتی درمانی نیکویه تاکستان تاکستان - نیکویه
مرکز بهداشتی درمانی نهاوند تاکستان تاکستان - نهاوند
مرکز بهداشتی درمانی نرجه تاکستان تاکستان -نرجه
مرکز بهداشتی درمانی ضیاء آباد تاکستان تاکستان - ضیاءآباد
مرکز بهداشتی درمانی صادق آباد تاکستان تاکستان - صادق آباد
مرکز بهداشتی درمانی تاکستان تاکستان تاکستان -خیابان شهیدفکوری- بالاتر از بلوارشهیدبهشتی
مرکز بهداشتی درمانی اسفرورین تاکستان تاکستان - اسفرورین
مهر تاکستان تاکستان- خیابان امام خمینی - کوچه عندلیب-پلاک 17254
سل مرکز بهداشت تاکستان تاکستان -خیابان شهیدفکوری- بالاترازبلوارشهیدبهشتی