آزمایشگاه‌های تبریز


نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز تبریز خیابان ششگلان داش دربند
مرکز آموزشی درمانی نیکوکاری تبریز تبریز خیابان ارتش جنوبی
مرکز آموزشی ودرمانی علوی تبریز تبریز بلوار منجم
نور تبریز تبریز تبریز خیابان هفده شهریور ساختمان رونق
نوین تبریز تبریز تبریز خیابان هفده شهریور روبروی آموزش و پرورش ساختمان سهند
هورمون تبریز تبریز تبریز خیابان هفده شهریور جنب مجتمع پزشکی آبان