آزمایشگاه‌های طبس

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان مصطفی خمینی طبس بلوار امام رضا (ع)
پاستور طبس خیابان امام خمینی
مرکز بهداشت طبس بلوار امام رضا (ع)
مرکز بهداشتی درمانی تأمین اجتماعی طبس میدان معلم
مرکز بهداشتی درمانی دیهوک طبس دیهوک
مرکز بهداشتی درمانی عشق آباد طبس عشق آباد
ازمایشگاه مرکز بهداشت طبس بلوار امام رضا
دکتر کامکار طبس یزد .طبس . خیابان مجتهد نجفی
بیمارستان مصطفی خمینی طبس بلوار امام رضا
ازمایشگاه دکتر کامکار طبس طبس خیابان مجتهد نجفی