آزمایشگاه‌های سیرجان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان سیرجان – بیمارستان امام رضا (ع)
مرکز بهداشتی درمانی بلورد سیرجان سیرجان -بخش پاریز
مرکز بهداشتی درمانی پاریز سیرجان پاریز
مرکز بهداشتی درمانی نجف شهر سیرجان نجف شهر
کرمان- پاتوبیولوژی دکتر شفیعی سیرجان خیابان شریعتی کوچه اعله ساختمان پزشکان
کرمان -آزمایشگاه پایگاه نیروی دریایی سیرجان سیرجان پایگاه نیروی دریایی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه خیریه فاطمیه (س) سیرجان سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد آبادی جنب شهر بازی
کرمان -آزمایشگاه درمانگاه شهید زندی نیا سیرجان سیرجان خیابان دکتر شریعتی چهارراه سپاه
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان شهید غرضی سیرجان سیرجان خیابان شفا بیمارستان غرضی
کرمان -پاتوبیولوژی دکتر تاج آبادی سیرجان سیرجان خیابان امام کوچه شهید کامجو جنب رادیو لوژی
کرمان -تشخیص طبی عمومی دکتر شفا زند سیرجان سیرجان خ شریعتی ساختمان پزشکان رازی
کرمان -تشخیص طبی عمومی دکتر خاتمی سیرجان سیرجان - خیابان امام کوچه 24 جنب دکتر ادیب پور
کرمان -تشخیص طبی عمومی دکتر کیهانی سیرجان خیابان شریعتی ـ روبروی بیمه ایران مجتمع پزشکی فردوسی
مرکز بهداشتی و درمانی زید آباد سیرجان سیرجان - زید آباد
کرمان -پاتوبیولوژی دکتر دهستانی سیرجان سرجان - خیابان قدس ساختمان پزشکان متخصص دکتر بزرگمهر
مرکزی مرکز بهداشت سیرجان سیرجان سیرجان -میدان شهرداری -روبروی شورای شهر -درمانگاه ولی عصر
مرکز بهداشتی و درمانی پاریز سیرجان سیرجان - پاریز
مرکز بهداشتی و درمانی نجف شهر سیرجان سیرجان - نجف شهر