آزمایشگاه‌های سیاهکل

نام آزمایشگاه شهر آدرس
سینا سیاهکل سیاهکل-خیابان شهید بهشتی روبروی داروخانه دیلم
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1 سیاهکل سیاهکل سیاهکل خیابان کدو بندک مرکز درمانی شماره یک
مرکز بهداشتی و درمانی دیلمان سیاهکل سیاهکل دیلمان مر کز بهداشتی و در مانی