آزمایشگاه‌های شادگان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان جاده کمربندی
درمانگاه دکتر شجاعی شادگان خیابان امام خمینی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بدرانی شادگان روستای بدرانی
وابسته به شبکه شادگان خیابان امام خمینی
مرکزی شادگان خیابان امام خمینی
پاتوبیو لوژی مهر شادگان خ- امام خمینی- ساختمان پزشکان آل یاسین