آزمایشگاه‌های شبستر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام شبستر شبستر - بلوار امام
پاستور شبستر خیابان امام بالای قنادی شقایق
دکتر نوروزی شبستر شبستر - خیابان شیخ محمود - پشت شهرداری
روح زنده شبستر شبستر - قلعه باغ - بالاترازکتابخانه عمومی - مرکزبهداشتی ودرمانی روح زنده
شرفخانه شبستر شبستر - بندرشرفخانه - مرکزبهداشتی ودرمانی شرفخانه
مرکزبهداشتی ودرمانی شند آباد شبستر شبستر - شندآباد - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی شند آباد
مرکزبهداشتی ودرمانی صوفیان شبستر صوفیان - جاده شبستر - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی صوفیان
کوثر صوفیان شبستر صوفیان خیابان آزادی