آزمایشگاه‌های سپیدان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ازمایشگاه بیمارستان رئیسی سپیدان خیابان امام خمینی
دکتر پاسالار سپیدان خیابان امام خمینی - کوچه مسجدالنبی
مرکز بهداشتی درمانی شماره دو سپیدان خیابان شهید ثمرند
مرکز بهداشتی درمانی شیخ عبود سپیدان روستای شیخ عبود
مرکز بهداشتی درمانی هرابال سپیدان هرابال – اول بلوار
مرکز بهداشتی درمانی هرایجان سپیدان روستای هرایجان
امام حسین ( ع ) سپیدان سپیدان
دکتر پاسالار سپیدان خیابان امام خمینی (ره) ـ 10 متری مسجد النبی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بانش سپیدان بانش بیضا
مرکز بهداشتی درمانی روستایی شیخ عبود سپیدان سپیدان-بیضا
مرکز بهداشتی درمانی روستایی هرابال سپیدان بیضا-هرابال
مرکز بهداشتی درمانی روستایی هرایجان سپیدان سپیدان- هرایجان
مرکز بهداشتی درمانی شهری رئیسی سپیدان سپیدان