آزمایشگاه‌های سمیرم

نام آزمایشگاه شهر آدرس
اورژانس سمیرم سمیرم
بیمارستان امام خمینی سمیرم سمیرم
دکتر ذاکر سمیرم خیابان شهید باهنر
شبکه سمیرم سمیرم سمیرم
مرکز بیده سمیرم بیده
مرکز پادنا سمیرم پادنا
مرکز حنا سمیرم حنا
مرکز خفر سمیرم خفر
مرکز شریعتی سمیرم سمیرم
مرکز ونک سمیرم ونک
دکتر یراقی سمیرم سمیرم - خیابان شهید باهنر - مقابل فرمانداری
بیمارستان سید الشهداء سمیرم سمیرم
اورژانس امام خمینی سمیرم سمیرم