آزمایشگاه‌های سوادکوه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهدا زیراب سوادکوه سوادکوه - زیرآب
سواد کوه سوادکوه سوادکوه - زیرآب
مرکز بهداشت اتو سوادکوه سوادکوه - اتو
مرکز بهداشت بورخیل سوادکوه سوادکوه - بورخیل
مرکز بهداشت پل سفید سوادکوه سوادکوه - پل سفید
مرکز بهداشت شیرگاه سوادکوه سوادکوه - شیرگاه
مرکز بهداشت لفورک سوادکوه سوادکوه - شیرگاه -لفور