آزمایشگاه‌های سرباز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشت پارود سرباز سرباز
مرکز بهداشت باتک سرباز سرباز
مرکز پیشین سرباز سرباز ،روستای پیشین ،مرکز بهداشتی ودرمانی
مرکز ی سرباز سرباز سرباز ریالشهر سرباز ،مرکز بهداشتی درمانی
مرکز علی آباد سرباز سرباز ،روستی علی آباد ،مرکز بهداشتی درمانی
مرکز جکیگور سرباز سرباز ،روستای جکیگور مرکز بهداشتی درمانی
مرکزی سرباز سرباز سرباز ،راسک ،مرکز بهداشت