آزمایشگاه‌های سرخس

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پرورش(سرخس) سرخس خیابان طالقانی شرقی
مرکز بزنگان سرخس روستای بزنگان
مرکز بهداشت شهرستان سرخس سرخس سرخس