آزمایشگاه‌های سقز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان تأمین اجتماعی سقز خیابان معلم – تپه صالح آباد
پاتوبیولوژی بیمارستان مام مینی سقز خیابان بیمارستان
پاتوبیولوژی دانش سقز میدان جمهوری اسلامی – جنب بانک کشاورزی
بهداشت سقز سقز خیابان حافظ
مهر سقز میدان جمهوری – خیابان امام
پاتوبیولوژی دکتر نوازی سقز میدان جمهوری اسلامی – کوچه صالحی ساختمان پزشکان رازی
های مراکز بهداشتی سقز روستای سرا سقز
های مراکز بهداشتی سقز روستای سنته سقز