آزمایشگاه‌های سرپل ذهاب

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاتوبیولوژی یونیک (سرپل ذهاب) سرپل ذهاب استان کرمانشاه،شهرستان سرپل ذهاب،خیابان شهید رجایی،روبروی پاساژ نظری