آزمایشگاه‌های صحنه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان معاون صحنه بلوار همدان -کرمانشاه
سمنگان صحنه سمنگان
مهر صحنه خیابان کاشانی
میانراهان صحنه میانراهان
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دینور صحنه صحنه بخش دینور
مرکزی صحنه صحنه صحنه بلوار کرمانشاه همدان بیمارستان معاون