آزمایشگاه‌های صدوق

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی ابرنداباد صدوق ابرنداباد
مرکز بهداشتی درمانی ابرنداباد صدوق ابرنداباد
مرکز بهداشتی درمانی اشکذر صدوق شهرستان صدوق - اشکذر
مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی صدوق شهرستان صدوق
مرکز بهداشتی درمانی رضوانشهر صدوق شهرستان صدوق - رضوانشهر
مرکز بهداشتی درمانی زارچ صدوق زارچ
مرکز بهداشتی درمانی صدرآباد صدوق شهرستان صدوق . صدرآباد
مرکز بهداشتی درمانی کافی اباد صدوق شهرستان صدوق - کافی اباد