آزمایشگاه‌های سبزوار


نام آزمایشگاه شهر آدرس
امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار خیابان رازی
پارس سبزوار خیابن کاشفی شمالی – روبروی بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نقاب – خیابن اسرار شمالی – پاساژ مهران
درمانگاه شهید خسرو جردی سبزوار سبزوار-خیابان بسیج
دکتر رمضانعلی عابدی سبزوار نقاب – خیابان اسرار شمالی
دکتر زرگریان سبزوار بین کاشفی و فلکه فرمانداری – مجتمع پزشکی امین
دکتر سجودی مقدم سبزوار خیابان کاشفی شمالی
دکتر محمد واسعی سبزوار بلوار توحید شهر
محمود قناتی سبزوار میدان باغ ملی ساختمان پزشکان پاستور
دکتر محمود محمدیانی سبزوار نقاب – خیابان بیهق – ابتدای قائم – روبری پزشکی قانونی
شهید باغانی سبزوار نقاب – خیابان اسد آبادی – روبری سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی
شهیدان مبینی سبزوار خیابان کاشفی شمالی
قمر بنی هاشم (ع) سبزوار نقاب
مرکز بهداشت سبزوار شهر سلطان آباد – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت سبزوار شهر داور زن – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت سبزوار شهر روداب – مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشت سبزوار شهر ششتمد – مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت سبزوار خیابان طالقانی – روبروی حسینیه نجم – مرکز بهداشت
مرکز دیابت سبزوار میدان 7 تیر – جنب اورژانس 115
ازمایشگاه درمانگاه شهید خسروجردی تامین اجتماعی سبزوار سبزوار-خیابان بسیج
ازمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان سبزوار سبزوار خیابان طالقانی
ازمایشگاه مرکزدرمانی شهید باغانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سبزوار خیابان اسدابادی
تشخیص طبی و پاتولوژی سینا سبزوار سبزوار خیابان کاشفی شمالی پلاک 71
بیمارستان واسعی سبزوار سبزوار-بلوار توحیدشهر
دکتر عابدی سبزوار سبزوار-خیابان اسرار شمالی
ازمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خیابان اسرار شمالی
بیمارستان جغتای سبزوار سبزوار-جغتای
ایران سبزوار سبزوار-خیابان اسدابادی
پارس سبزوار سبزوار-خیابان کاشفی شمالی روبروی بیمارستان شهیدان مبینی
دکتر زرگریان سبزوار سبزوار-خیابان نواب صفوی