آزمایشگاه‌های رشتخوار

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی احمد آباد رشتخوار روستای احمد آباد
مرکز بهداشتی درمانی جنگل رشتخوار روستای جنگل
مرکز بهداشتی درمانی سنگان رشتخوار روستای سنگان
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان رشتخوار رشتخوار خیابان مطهری-شبکه بهداشت درمان شهرستان