آزمایشگاه‌های رضوانشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی و درمانی رضوانشهر رضوانشهر رضوانشهر مرکز شبانه روزی شماره 1
مرکز بهداشتی و درمانی پر ه سر رضوانشهر رضوانشهر -پره سر مرکز بهداشتی و درمانی
دکتر غلامین رضوانشهر میدان نماز
سلامت رضوانشهر گیلان-رضوانشهر-ماه کوچه-پلاک22-طبقه هم کف واول