آزمایشگاه‌های قوچان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
پاستور قوچان خیابان امام- کوچه روشنی پلاک 149
مرکز روستایی آلماجق قوچان روستای آلماجق
مرکز روستایی باجگیران قوچان روستای باجگیران
مرکز روستایی دیزادیز قوچان روستای دیزادیز
مرکز روستایی شهر کهنه قوچان روستای شهر کهنه
مرکز شماره یک-قوچان قوچان خیابان امام -جنب پل اترک
سینا قوچان قوچان-خیابان امام -کوچه داوودی