آزمایشگاه‌های قروه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بوعلی قروه خیابان شریعتی – جنب بانک سپه
پاتوبیولوژی رازی قروه خیابان سید جمال الدین اسدابادی_کوچه شهید فعله گری
پاتوبیولوژی بیمارستان شهید بهشتی قروه خیابان سید جمال الدین اسد-آبادی
درمانگاه تأمین اجتماعی قروه بلوار امام (ره)
مرکز بهداشت قروه قروه چهارراه مدرس – خیابان مدرس جنوبی
های مراکز بهداشتی قروه خیابان مدرس غربی
های مراکز بهداشتی قروه روستای سریش آباد شهرستان قروه
های بهداشتی قروه قروه- سریش آباد
های بهداشتی قروه قروه-دلبران