آزمایشگاه‌های پیرانشهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
ازمایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر خیابان پزشک بیمارستان امام خمینی(ره)
تشخیص طبی مهر پیرانشهر پیرانشهر-بلوارکردستان-مقابل داروخانه عزیزی
مرکز بهداشتی درمانی ستادی پیرانشهر پیرانشهر
مرکز بهداشتی درمانی گردکشانه پیرانشهر پیرانشهر
ستادی مرکز بهداشت پیرانشهر پیرانشهر خ کمربندی - جنب اورژانس
مرکز بهداشتی درمانی گردکشانه پیرانشهر روستای گردکشانه