آزمایشگاه‌های پاوه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بخش باینگان پاوه بخش باینگان
بخش نودشه پاوه بخش نودشه بالاتر از اموزش وپرورش
بیمارستان قدس پاوه سه راه بیمارستان
دهقان شمشیر پاوه شمشیر پایین تر از مسجد جامع مرکز بهداشتی درمانی شمشیر
مرکز بهداشت پاوه روبروی پمب بنزین
نوسور پاوه بخش نوسود
ازمایشگاه مرکزی بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 1 پاوه پاوه-خیابان انقلاب اسلامی-روبروی پمپ بنزین
پاتوبیولوژی دانش پاوه پاوه-خیابان انقلاب اسلامی
مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی باینگان پاوه باینگان-میدان شهید کاظمی مرکز بهداشتی درمانی