آزمایشگاه‌های اسکو

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزبهداشتی ودرمانی ایلخچی اسکو جاده تبریز آذرشهر - ایلخچی - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ایلخچی
شفا اسکو اسکو – خیابان امام – جنب داروخانه دکتر دانایی
مرکزبهداشتی ودرمانی ایلخچی اسکو جاده تبریز آذرشهر - ایلخچی - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ایلخچی
بیمارستان اسکو اسکو اسکو-خ امام