آزمایشگاه‌های نی ریز

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهداء نی ریز خیابان طالقانی
دکتر ابوالحسین آزاد نی ریز خیابان قدس – کوچه حکمت – پ 111
دکتر علیرضا دیانتی نی ریز خیابان قدس – کوچه شاهد (بهداری) – پ 12
مرکز بهداشتی درمانی آباده طشک نی ریز روستای آباده طشک
مرکز بهداشتی درمانی ده چاه نی ریز روستای ده چاه
مرکز بهداشتی درمانی شماره سه (کوی سجاد) نی ریز کوی سجاد
مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد نی ریز بخش آباده تشک – روستای تنگ حنا
مرکز بهداشتی درمانی قطرویه نی ریز بخش قطرویه
مرکز بهداشتی درمانی کوشکک نی ریز بخش آباده – روستای کوشکک
مرکز بهداشتی درمانی مشکان نی ریز بخش پشت کوه – روستای مشکان
مرکز بهداشتی درمانی شماره یک نی ریز خیابان قدس
تشخیص طبی دکتر آزاد نی ریز خیابان امام خمینی ـ کوچه حکمت
دکتر دیانتی نی ریز خیابان قدس کوچه بهداری کوچه 8
شهداء نی ریز نی ریز-خیابان طالقانی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهچاه نی ریز نی ریز-روستای دهچاه
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قاسم آباد نی ریز نی ریز- روستای قاسم آباد
مرکز بهداشتی درمانی روستایی قطروئیه نی ریز نی ریز- روستای قطروئیه
مرکز بهداشتی درمانی روستایی مشکان نی ریز نی ریز- روستای مشکان
مرکز بهداشتی درمانی شهری آباده طشک نی ریز نی ریز- بخش آباده طشک
مرکز بهداشتی درمانی شهری والیعصر نی ریز نی ریز- میدان فضل-خیابان والیعصر
مرکز بهداشت ریزاب نی ریز نی ریز نی ریز