آزمایشگاه‌های نهبندان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بلوار امام خمینی
مرکز بهداشت دهک نهبندان دهک
مرکز بهداشت نهبندان نهبندان نهبندان
مرکز بهداشتی درمانی شوسف نهبندان نهبندان-شوسف