آزمایشگاه‌های نائین

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان 22 بهمن نائین خیابان امام
جندق نائین جندق
بیمارستان حشمتیه نائین نائین خیابان امام
درمانگاه تامین اجتماعی نائین نائین نائین - انتهای خیابان جانبازان