آزمایشگاه‌های مینو دشت

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان فاطمه الزهرا مینو دشت خیابان پاسداران
مرکز آزمایشگاه‌های معاونت سلامت مینو دشت خیابان شهید مصطفی خمینی
مرکزی شهرستان مینودشت مینو دشت مینودشت
پاتوبیولوژی پارس مینو دشت مینودشت - خ پاسداران - پاساژ قاضوی
مرکز بهداشت دوزین مینو دشت مینودشت - روستای دوزین
بیمارستان فاطمه الزهراء (س) مینو دشت مینودشت - خ پاسداران