آزمایشگاه‌های میبد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد بلوار بسیج
پاتوبیولوژی امام حسین (ع) میبد خیابان امام خمینی
مرکز بهداشتی درمانی بفروئیه میبد بفروئیه
مرکز بهداشتی درمانی تأمین اجتماعی میبد خیابان امام خمینی
مرکز بهداشتی درمانی خفتان میبد خفتان
مرکز بهداشتی درمانی شهیدیه میبد شهیدیه
میبد شفا میبد میدان مارکار
میبد شفا میبد میبد خیابان امام خمینی