آزمایشگاه‌های مشکین شهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر مشکین شهر مشگین شهر
درمانگاه امام رضا مشکین شهر میدان جانبازان - درمانگاه امام رضا
درمانگاه رازی مشکین شهر خیابان امام خمینی – خ شهید آیت پلاک 149
دکتر نوریان مشکین شهر مشگین شهر – خیابان خیام ( کوچه برق سابق )
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی ) مرکز رضی مشکین شهر شهرستان مشگین شهر بخش رضی مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی ) مرکز لاهرود مشکین شهر شهرستان مشگین شهر بخش لاهرود مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی (شهری روستائی ) مرکز مرادلو مشکین شهر شهرستان مشگین شهر بخش مرادلو مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشتی درمانی شماره 3 شهری شهرستان مشگین شهر مشکین شهر شهرستان مشگین شهرخ سعدی (جاده موئیل ) مرکز 3 شهری
مرکز بهداشتی درمانی شماره 5 شهری شهرستان مشگین شهر مشکین شهر شهرستان مشگین شهر خ باهنر جنوبی مرکز شماره 5 شهری