آزمایشگاه‌های مریوان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشت کامیاران مریوان خیابان امام (ره) – نبش چهارراه
بیمارستان ا...اکبر مریوان بلوار رسالت
پاتوبیولوژی پارس مریوان بلوار رسالت – ساختمان پزشکان میلاد
دانش مریوان بلوار رسالت – روبروی مخابرات
مرکز بهداشت مریوان مریوان شهرک بهاران – روبروی کمیته امداد
شهره مریوان خیابان امام _ جنب بیمه خدمات درمانی
های مراکز بهداشتی مریوان میدان نوروز-- شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان
بیمارستان فجر مریوان بلوار رسالت
بیمارستان بوعلی مریوان مریوان - بلوار کردستان
های مراکز بهداشتی مریوان میدان نوروز-- شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان
های مراکز بهداشتی مریوان مریوان