آزمایشگاه‌های ملکان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
دکتر منتظم ملکان ملکان - خیابان امام - میدان جیق
مرکزبهداشتی ودرمانی شماره 1 ملکان ملکان - بلوار شمالی - خ امام - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی شماره 1
مرکزبهداشتی ودرمانی لیلان ملکان ملکان - لیلان - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی لیلان
بیمارستان فارابی ملکان ملکان جاده ورودی ملکان
دکتر تهمتن ملکان ملکان ملکان خیابان امام جنب بانک سپه