آزمایشگاه‌های مه ولات

نام آزمایشگاه شهر آدرس
شادمهر مه ولات مه ولات - بخش شادمهر
مرکز مه ولات مه ولات خیابان بهشتی - درمانگاه امام رضا