آزمایشگاه‌های ماه نشان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان رازی ماهنشان ماه نشان ماهنشان - بیمارستان رازی ماهنشان
مرکز بهداشتی درمانی روستای پری ماه نشان ماهنشان - رمستای پری- مرکز بهداشتی درمانی روستای پری
مرکز بهداشتی درمانی شهری دندی ماه نشان ماهنشان-شهری دندی-مرکز بهداشتی درمانی شهری دندی
مرکز بهداشتی درمانی شهری ماهنشان ماه نشان ماهنشان- خیابان 15 خرداد- مرکز بهداشتی درمانی شهری ماهنشان