آزمایشگاه‌های لردگان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بقراط لردگان لردگان - خیابان ولیعصر ـ پاساژ شرفی
بیمارستان لردگان لردگان – خیابان حافظ
مرکز بهداشت لردگان لردگان لردگان - میدان بسیج
درمانگاه تامین اجتماعی لردگان لردگان - خیابان ولیعصر - بلوار رسالت
مرکز بهداشتی آلونی لردگان لردگان - آلونی
مرکز بهداشی مال خلیفه لردگان لردگان - مال خلیفه
مرکز شماره 1 لردگان لردگان لردگان - مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1
تشحیص طبی شهداء لردگان لردگان - خیابان ولی عصر - کوچه پزشکان
تشخیص طبی پارس لردگان لردگان خیابان ولی عصر کوچه پزشکان
مرکز بهداشتی و درمانی ارمند لردگان لردگان -روستای ارمند
مرکز بهداشتی و درمانی جوانمردی لردگان لردگان روستای جوانمردی
مرکز بهداشتی و درمانی دهنومیلاس لردگان لردگان -روستای دهنومیلاس
مرکز بهداشتی و درمانی شاه نجف لردگان لردگان - روستای شاه نجف
مرکز بهداشتی و درمانی قلعه مدرسه لردگان لردگان - روستای قلعه مدرسه