آزمایشگاه‌های لواسان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
لواسان-درمانگاه مرکزی لواسان لواسان ـ گلندوک ـ خیابان امام خمینی