آزمایشگاه‌های لامرد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان بعثت لامرد اشکنان
بیمارستان فاطمه الزهرا لامرد مهر
بیمارستان ولیعصر (عج) لامرد لامرد
دکتر رضوی لامرد خیابان 15 خرداد
مرکز بهداشتی درمانی چاه-عینی لامرد چاه عینی (علا مرودشت)
مرکز بهداشتی درمانی صدیقه طاهره لامرد مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی گله دار لامرد روستای مهر – گله دار
دکتر رضوی لامرد خیابان 15 خرداد روبروی بانک تجارت
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چاهورز لامرد لامرد-روستای چاهورز
مرکز بهداشتی درمانی شهری صدیقه طاهره لامرد لامرد-بخش مرکزی
مرکز بهداشتی درمانی شهری علامرودشت لامرد لامرد- بخش علامرودشت
ولی عصر لامرد لامرد
دکتر محمدیان لامرد لامرد بلوار شاهد کوچه 8 درب دوم